اسدی :اگرحقی درهفته پایانی لیگ برترضایع شده باشد، باید برگردانده شود