کمیته انضباطی تکلیف بالا و پایین جدول را مشخص می کند