گارسیا: به احترام هواداران و به اعتبار پیشینه باشگاه، ادامه می‌دهیم