آخرین قطعه زنجیره مورد نیازسوخت‌گیری CNG تولید شده است