تبدیل وضعیت سند حمایتی در بخش تعاون به سند سیاستی تا پایان سال / لزوم دستیابی به رشد 8 درصد برای اشتغال