بازدید از چهار هزار و 500 شی تاریخی در خراسان شمالی رایگان است