- مهندس مدنی نشان برتر مدیر جهادی را در کشور کسب کرد