دیدارعضو ارشد شورای راهبردی اصلاحات با مجمع زنان اصلاح طلب اصفهان