رد صلاحیتی که چهارسال برنامه ریزی هاشمی را برهم زد