عملیات قلمون طرح «کمربند امنیتی اسرائیل» را در جولان نقش بر آب کرد