اگر امکانات لازم در اختيار بازيکنان قرار بگيرد،کم‌کاري نمي کنند