افزایش وام خرید خودرو، همدلی با خودروسازیا خریدار؟