ضرورت استفاده از سلامت همراه درزمینه خودمراقبتی/تاپایان امسال تعداد گوشی های هوشمند در کشور به 40میل