آتش سوزی پناهگاه بختگان ادامه دارد/ زیستمندان فرار کردند