جمع آوری نخاله های ساختمانی در شرق تهران با یک تماس