یک شهردار فرانسوی خواستار ممنوعیت اسلام در کشورش شد