سارکوزی دروغگویی بزرگ و عامل ایجاد تفرقه در جمهوری فرانسه است