دکتر معین: تبلیغات درباره درآمدهای نجومی پزشکان فقط بُرد پوپولیستی دارد/ «درحاشیه» یادآور فیلم «اخر