بهترین راه برای تحقق شعار سال 94 بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی است