دشمن با بهانه هایی نظیر «مذهب» و «قومیت» اختلاف افکنی می کند/ آمریکا ضد هر چیزی است که نشانی از اسلام