فرمایشات امام راحل در ارتباط با مساله انتظار تبین شود