فرکی: به هیچ عنوان برای بار دوم مقابل سایپا بازی نمی کنیم