دولت هیچ تعهدی نسبت به جبران خسارت مردم در مؤسسات غیرمجاز ندارد