اقتصاد کشور در آستانه فصل جدید قرار دارد/ تدوین برنامه ششم توسعه در گرو توجه به تجربه گذشته