هاشمیان: بعد از دادکان بدترین آدم‌ها وارد فوتبال ایران شدند