شاگردان کواچ امروز استراحت می‌کنند/ پیگیری تمرینات از فردا و در دو نوبت