پادشاه عربستان: در قبال زائران خانه خدا احساس مسئولیت می‌کنیم