فن‌خال: نمی‌توانم دخه‌آ را مجبور به ماندن در منچستر کنم