نخست وزیر هند با هدف گسترش روابط با کره وارد سئول شد