کارد به استخوان مدافع‌استقلال رسید؛اوضاع این‌طوری باشد می‌روم