مخالفت ویتنام با ممنوعیت اعمال شده چین بر تمامی اقدامات ماهیگیری