وعده‎های بی‌شمار تحقق‎نیافته به اهالی صاف و صادق روستاها