یک مسوول: نویسندگان کتب مرتبط با نماز حمایت مالی می شوند