تحقیق بین المللی ارزیابی فشار دست برای تشخیص احتمال مرگ با همکاری پزشکان اصفهانی منتشر شد