شرایط اخذ پروانه نمایش برای گروه های تئاتری سخت است