استفاده از ورزشکاران برای اطفای حریق احتمالی در پارک ملی گلستان/ عدم عزم جدی وزارت راه برای تغییر جاد