فرکی:‌ می‌خواهند قهرمانی ما را لوث کنند، مردم تبریز توجه نکنند