تکرار 10 دقیقه پایانی بازی تراکتور و نفت غیرممکن است