شریعتمداری خبر داد: همه خدمات دولت با هدف کاهش تصدی‌گری به دفا‌تر پیشخوان واگذار می‌شود