کارگران لوله صفا: ۴ ماه دستمزدمان به گروگان گرفته شده است