درخشش دانش آموزان شهرستان کوثر در آزمون پیشرفت تحصیلی