شش هزار دانشجو در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه یزد سکونت دارند