وزیر اقتصاد: بهبود محیط فضای کسب و کار راهبرد اصلی دولت است