ایران روی مدار خطر اشعه ماورابنقش/پیرپوستی زودرس، سرطان پوست در نیمه چپ صورت رانندگان و بیماری‌های