رو شدن یک اتفاق جنجالی دیده نشده از بازی تراکتور - نفت