امام جعفر صادق(ع) تکفیر مسلمانان را همانند سخن خوارج می‌داند