مجلس پروتکلی که محتوی بازدید از مراکز نظامی باشد را تصویب نمی‌کند