زارعی: کوه‌نوردی در بعد غیرقهرمانی ورزش کم خطری است