ملک سلمان: در قبال زائران خانه خدا احساس مسوولیت می‌کنیم