خوشنویسی دیروز در متن جامعه حضور داشت / ژاپنی‌ها شیفته هنر ایرانی